Vedtægter

Vedtægt for FGU Sydøstjylland – Horsens, Skanderborg, Odder, Hedensted og Samsø kommuner  

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse
Vedtægt for


FGU Sydøstjylland


Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Institutionens navn er FGU Sydøstjylland. Institutionens navn og senere ændringer heraf godkendes 
af børne- og undervisningsministeren. 


Institutionen er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Horsens 
kommune, Region Midtjylland og er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Institutionen har følgende geografiske dækningsområde: Horsens kommune, Skanderborg kommune, 
Odder kommune, Hedensted kommune, Samsø kommune. 

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer: Ane Staunings Vej 21a, 8700 
Horsens, Skanderborgvej 6, 8362 Hørning, Rønhøjvej 28, 8300 Odder, Tanderupvej 15, 8305 Samsø. 

Institutionens CVR-nummer er 39815524. 

§ 2. Institutionen er oprettet den 19-09-18. 

§ 3. Institutionens formål er at udbyde og varetage forberedende grunduddannelse inden for det af 
ministeren fastsatte dækningsområde.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to 
medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer: 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Odder Kommune 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Skanderborg Kommune 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune 

To stemmeberettigede medlemmer udpeget af hhv. FH Aarhus og FH Horsens/Hedensted

To stemmeberettigede medlemmer udpeget af hhv. Dansk Industri og Tekniq Arbejdsgiverne. 

Ét stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Skanderborg-Odder Center for 
Uddannelse, SOSU Østjylland afd. Skanderborg, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 
afd. Horsens, Bygholm Landbrugsskole, Learnmark Horsens. 

2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4. 

3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens 
medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3, 1. pkt. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket 
medlem, der har stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog, uden at det 
samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, 
at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. 
lovens § 12, stk. 3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer 
udpeget af medarbejderne efter reglen i § 13, stk. 4. En sådan beslutning skal fremgå af vedtægten og 
offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4. 

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. 

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som 
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 16, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret.

§ 5. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme 
institutionens aktuelle og fremadrettede virke, jf. lovens § 13, stk. 1. 

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have 
erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med 
uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af 
budgetter og regnskaber, jf. lovens § 13, stk. 2. 

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til 
kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 15, skal 
medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt 
udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. 

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en elev ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at 
blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den 
udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af 
funktionsperioden. 

Kapitel 3: Bestyrelsens ansvar og opgaver
§ 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede 
aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt og en forretningsorden for sit virke. 

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, 
herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. 

§ 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For 
bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 

§ 10. Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig. Bestyrelsen skal forvalte 
institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål og alene virker til 
fremme heraf. Inden for sit formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, disponerer 
institutionen frit over de samlede statslige tilskud og øvrige indtægter. 

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter 
bestemmelserne i lovens § 21. 

'Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn. 

§ 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og 
afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog lovens § 18, stk. 2. 

Stk. 2. Institutionen skal følge de af skatteministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og 
ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen. 

§ 12. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af 
lovens § 38, stk. 4, og § 39. 

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede 
revisor og om skift af revisor. 

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde
§ 13. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer. 

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der 
afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
fremsætter krav herom. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt., om køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse, 
udbudsplacering (skoler) samt sammenlægning og spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få 
sin mening ført til referat. 

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige 
på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens 
bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår 
oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige 
samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

§ 14. Der kan ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter 
de af børne- og undervisningsministeren fastsatte regler herom. 
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af 
institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 

§ 15. Forretningsordenen, jf. lovens § 17, 2. pkt., skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side 
institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering. 

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den 
interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik. 

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver 
samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens 
uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, 
finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder 
vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, 
sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges 
beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar 
at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og 
lignende for bestyrelsen. 

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse
§ 16. Institutionens leder har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for 
institutionens virksomhed over for institutionens bestyrelse. 

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det 
årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. 
Kapitel 6: Tegningsret

§ 17. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i 
forening med bestyrelsens næstformand. 
Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 18. Institutionens regnskabsår er finansåret. 

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om 
revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold 
til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere 
fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 12 nævnte interne revisor. 

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af 
børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der 
er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks fastsat af bestyrelsen. 

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I 
forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring om, at de 
opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 15, stk. 1. 

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse
§ 19. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, 
der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil 
likvidationsudvalget er nedsat.

§ 20. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. lovens § 6, stk. 3. 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse
§ 21. Vedtægten træder i kraft den 19-06-23 

Stk. 2. Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i 
gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den 14-08-19 og offentliggjort på institutionens 
hjemmeside den 14-08-19, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts 
kapitel 2. 

Dato for ministerens fastsættelse af institutionens vedtægt er 19. september 2018. 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 19-06-23 
Uffe Jensen (formand) 
Palle Langkjær (næstformand) 
Trine Frengler 
Merete Skovgaard-Jensen
Helle Hansen
Mette Faust Kjær
Sonja Mikkelsen
Kirsten Hess Jakobsen
Flemming Lund 
Henrik Juul Nielsen 
Rasmus Villadsen 
Jesper Mohr Nielsen

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.