Praktisk info

Infopakke-vejledere

Infopakke henvendt til unge, pårørende og  kommunale ungeindsats (KUI):

fgusoj.dk/infopakke

IT og digital adfærd

IT: I uddannelsen bruger vi internet, mail, foto og mobiltelefoner hensynsfuldt og med respekt for hinanden.

Alle elever har adgang til skolens IT-netværk og får en personlig kode hertil samt til skolens forskellige IT-platforme. Du skal i dagligdagen medbringe din egen bærbare PC. Der kan, i særlige tilfælde lånes en PC på skolen og i skoletiden.

Regler for digital adfærd: Hvis du vil bruge lyd- eller billedoptagelser, herunder deling af billeder og videoer af andre personer, kræver det deres tydelige tilladelse. Det er kun tilladt at bruge elektroniske og sociale medier på lovlig vis. Vi skal udvise respekt for hinanden, og kun med ejerens tilladelse bruge andres elektroniske medier fx computere, telefoner, IPads mv.

Madordning

Vi spiser sammen på skolen til morgenmad og frokost. Deltagelse ved måltiderne er en del af dine læringsaktiviteter på skolen. På vores adresser på i Horsens og i Skanderborg er der fuld kost som du betaler 20 kr. for om dagen. Dette betaler du over skoleydelsen. Tilkøb af frokost er dog frivillig, men du skal skriftlig framelde dig ordningen. Dette gøres ved henvendelse i administrationen.

Mødetid og ferie/fridage.

Mødetid: FGU er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentlig. Du har 30 timers undervisning på værksted eller hold. De resterende 7 timer bruger du til at lave opgaver, forberede dig på næste dags undervisning. Den normale mødetid er fra kl. 8.00 til 14.00 hver dag. Der kan være andre mødetider i forbindelse med ture, ekskursioner, messer og lignende. Du må, inden for normal undervisningstid, kun forlade skolens matrikel efter aftale med din lærer.

Ferier og fridage: Når du starter på skolen, får du udleveret en ferie/fridags plan for et skoleår. Når skolen har lukket og ikke tilbyder dig alternativ undervisning, vil du modtage din skoleydelse som sædvanligt. Skulle du have behov for at holde fri ud over det, skal du aftale det med din kontaktlærer, og du vil ikke modtage skoleydelse for den periode, du holder fri.

Prøver og klagevejledning

Prøver: På FGU er der tre forskellige prøveformer; en portfolioprøve (hvor du bruger de ting du har produceret i undervisningen), praktisk prøve på én arbejdsdag og praktisk prøve over flere arbejdsdage.

Se korte videoer her: Prøveformer

 Klagevejledning: Ifølge eksamensbekendtgørelsens kap. 10 kan en eksaminand indgive en klage over en prøve.

Klagen skal være:

 • Individuel og rettet til institutionen
 • Skriftlig og begrundet Indgives senest 2 uger efter prøven

Klagen kan omhandle:

 • Eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagesagen behandles af den prøveansvarlige efter ministeriets klagevejledning.

Rygning og rusmidler

Rygning: FGU Sydøstjylland er i lighed med alle andre ungdomsuddannelser underlagt et lovkrav om røgfri skoletid. Det betyder at du som lærer og elev ikke må ryge i den tid du får løn for at være her.

Rusmidler: FGU Sydøstjylland insisterer på at alle elever kan opleve et miljø fri for rusmidler. Derfor er det ikke på FGU Sydøstjylland tilladt at være under påvirkning af narkotiske stoffer og/eller alkohol.

Overtrædelse medfører indkaldelse til samtale og kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuel politianmeldelse.

Samværsprincipper og ordensregler

Vores 5 samværsprincipper er at på FGU Sydøstjylland: 

 • Respekterer vi hinanden, accepterer hinandens meninger og holdninger og giver plads til, at vi er forskellige.
 • Behandler vi tingene ordentligt og opfører os ansvarligt både overfor hinanden og tingene på skolen.
 • Er fællesskab og læring vigtig, derfor gør vi alle vores bedste for at komme til tiden og være klar til undervisning.
 • Er vi interesseret i, at alle udvikler sig, derfor støtter vi hinanden i at være åbne, imødekommende og positive i samarbejdet med undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Ønsker vi, at alle udvikler sig mest muligt. Derfor har vi forventninger til hinanden, og det skal give mening for dig at være elev her.

Ordensregler:

 • Vi forventer, du møder op til undervisningen og deltager i undervisningen og andre påkrævede aktiviteter.
 • Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde med at opfylde dine mål i din uddannelsesplan og din forløbsplan.
 • Vi forventer, at du bidrager aktivt og positivt i fællesskabet på skolen
 • Vi forventer, du samarbejder og overholder de regler, vi har på skolen i forhold til rygning, mobiltelefon mv. både i dagligdagen på skolen, på ture ud af huset og i erhvervstræning.

Skolens ansatte og elever tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling, fællesskab og miljø. Alle former for trusler om vold, vold, tyveri og mobning accepteres ikke, og kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuel politianmeldelse.

Sygemelding og fravær

Hvis du er syg, eller af anden grund ikke kommer i skole, skal du give din lærer besked. Du skal ringe mellem kl. 07.55 og kl. 8.00 om morgenen. I forbindelse med fravær, er det vigtigt du angiver fraværsårsagen, da du ellers vil kunne blive trukket i ydelse. Dette gælder ligeledes, hvis du kommer for sent og/el. forlader skolen i utide. Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygemeldinger, kan du blive bedt om at medbringe en lægeerklæring fra din læge. Såfremt du ikke har sygemeldt dig, eller har en anden gyldig og aftalt grund til at du ikke er mødt i skole, vil du blive trukket i din skoleydelse. Gyldige grunde til fravær er fx sygdom, lægebesøg, behandlingsaftaler eller lignende. Alle andre aftaler må du lægge efter du har fri fra skole.

Ungdomskort og digitalt studiekort

Ungdomskort: Som FGU-elev har du mulighed for at købe et Ungdomskort. Dette giver dig stor rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Fordele ved Ungdomskort:

 • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
 • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor indenfor.
 • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
 • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.

Du kan læse mere om Ungdomskoret og bestille der her Ungdomskort i Midttrafik.

Digitalt studiekort: Et studiekort giver dig adgang til rabatter i en lang række butikker og på museer og restauranter Du kan læse om det digitale studiekort her: sasfd https://www.studiz.dk/uploads/ckeditor/attachments/20/Det_digitale_studiekort.pdf

 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post:
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail:
Top
Thrane.nu