Praktisk info

Digital adfærd

Digital adfærd I uddannelsen er elektroniske hjælpemidler en del af hverdagen, hvilket betyder, at vi bruger internet, mail, foto og mobiltelefoner hensynsfuldt og med respekt for hinanden. Uhensigtsmæssig adfærd i fritiden er omfattet af ordens- og samværsreglerne, når for eksempel digital adfærd på blandt andet sociale medier, har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Infopakke-vejledere

Infopakke henvendt til unge, pårørende og  kommunale ungeindsats (KUI):

fgusoj.dk/infopakke

IT og bærbare computere

Alle elever har adgang til skolens IT netværk og får en personlig kode hertil samt til skolens forskellige IT platforme. Du skal i dagligdagen medbringe din egen bærbare PC. Der kan, i særlige tilfælde lånes en PC på skolen og i skoletiden. Det er ikke muligt at låne computer med hjem.

Klagevejledning

Ifølge eksamensbekendtgørelsens kap. 10 kan en eksaminand indgive en klage over en prøve.

Klagen skal være:

 • Individuel og rettet til institutionen
 • Skriftlig og begrundet
 • Indgives senest 2 uger efter prøven

Klagen kan omhandle:

 •  Eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

 Klagesagen behandles af den prøveansvarlige efter ministeriets klagevejledning.

 

Lokaler og inventar

Klassen, holdet eller elever, der til enhver tid benytter et lokale, har ansvaret for at efterlade lokalet opryddet. Spisning foregår i de anviste lokaler hertil.

Madordning

På FGU vægter vi fællesskabet og derfor spiser vi morgenmad og frokost sammen. Deltagelse ved måltiderne er en del af dine læringsaktiviteter på skolen, og det skaber mulighed for fællessnak med lærere og hinanden.

Du modtager hver dag et gratis morgenmåltid, ligegyldig hvilken afdeling du går på.

Skolens fagtema Sundhed og Ernæring står for at tilberede et sundt og varieret frokostmåltid, som er et tilbud til elever i Skanderborg-afdelingen og i Horsens-afdelingen. For dette betaler du 20 kr. pr. dag, som trækkes af din skoleydelse.

Du kan også vælge selv at medbringe frokost til den obligatoriske fællesspisning på skolen.

Prøver og eksaminer

Ved prøver og eksamen er det en forventning at eleven følger anviste regelsæt. Alle former for snyd og uretmæssig adfærd, kan betyde bortvisning fra prøven.

Rusmidler

Skolen accepterer ikke nogen former for påvirkning af - brug af og/eller besiddelse af narkotiske stoffer, andre rusmidler eller alkohol på skolen. Overtrædelse medfører indkaldelse til samtale. Det kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuelt politianmeldelse.

Rygning

Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. Gentagne overtrædelser af denne bestemmelse kan medføre indkaldelse til samtale med skolens ledelse og evt. medføre bortvisning.

Sygemelding og fravær

Hvis du er syg, eller af anden grund ikke kommer i skole, skal du give din lærer besked. Du skal ringe mellem kl. 07.55 og kl. 8.00 om morgenen. I forbindelse med fravær, er det vigtigt du angiver fraværsårsagen, da du ellers vil kunne blive trukket i ydelse. Dette gælder ligeledes, hvis du kommer for sent og/el. forlader skolen i utide. Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygemeldinger, kan du blive bedt om at medbringe en lægeerklæring fra din læge. Såfremt du ikke har sygemeldt dig, eller har en anden gyldig og aftalt grund til at du ikke er mødt i skole, vil du blive trukket i din skoleydelse. Gyldige grunde til fravær er fx sygdom, lægebesøg, behandlingsaftaler eller lignende. Alle andre aftaler må du lægge efter du har fri fra skole.

Ungdomskort

Som FGU-elev har du mulighed for at købe et Ungdomskort. Dette giver dig stor rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Fordele ved Ungdomskort

 • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
 • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor indenfor.
 • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
 • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.

Du kan læse mere om Ungdomskoret og bestille der her Ungdomskort i Midttrafik .

Vold, tyveri og mobning

Alle former for trusler om vold, tyveri og mobning medfører indkaldelse til samtale. Det kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuelt politianmeldelse.

 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post:
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail:
Top
Thrane.nu